50%
NEMZETKÖZI BIZTONSÁG

ROLAND DANNREUTHER

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG

Tankönyvek | 2016

2250 Ft 4500 Ft

AJTK KÖNYVAJÁNLÓ
ROLAND DANNREUTHER: NEMZETKÖZI BIZTONSÁG

Készítette: Tóth Beáta, a Tudásközpont nemzetközi kapcsolatok referense

A nemzetközi biztonság elmélete gyökeresen megváltozott a hidegháború lezárultát követően, és napjainkig folyamatos átalakuláson megy keresztül. Roland Dannreuther Nemzetközi biztonság című, az Antall József Tudásközpontban megjelent könyve komplex képet ad ezekről a folyamatokról, részletesen tárgyalva korunk jelentősebb nemzetközi biztonsági kihívásait és az azok hátterében álló tényezőket. Nemcsak átfogó, de alapos munka is, az egyes konkrét kihívásokat átláthatóan foglalja nemzetközi politikaelméleti keretbe. Felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonsági kérdések elemzésekor elengedhetetlen egy átfogó kontextusban tekinteni az egyes biztonsági tényezőkre.

A könyv négy fejezetből áll, amelyek egymásra épülve betekintést nyújtanak a biztonsági tanulmányok aktuális kérdéseibe. Az első két fejezet sajátos megközelítésben mutatja be az elméleti kereteket, érintve minden politikaelméleti iskolát, amely a biztonságpolitikai elemző számára kiindulási alap lehet. Nem száraz elméleti műről van szó azonban, az egyes iskolák és gondolkodók bemutatása a biztonság dinamikusan változó fogalmának értelmezését szolgálja. A könyv második felében valós kihívásokat vesz sorra a szerző. Ilyen a környezeti biztonság, az erőforrások és a migráció összefüggéseinek vizsgálata, valamint az aszimmetrikus hatalom és aszimmetrikus fenyegetések megjelenése a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően. Így jut el az olvasó a hidegháború utáni nemzetközi politikaelméleti irányvonalaktól az új típusú fenyegetések megjelenésén át napjaink nemzetközi biztonsági napirendjéhez. A Nemzetközi biztonság a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek és a kiberhadviselés okozta kihívások elemzése révén a kortárs problémákról is komplex képet ad.

Dannreuther könyve kiváló kiindulási alap a biztonsági tanulmányok iránt érdeklődőknek. A mű szerkezetét tekintve kifejezetten szakmai tankönyvként épül fel. Az egyes fejezetek végén a témában releváns bővebb szakirodalom, további kutatható kérdések, valamint ajánlott honlapok, online források ismertetése szerepel. A könyvben visszatérő téma a biztonságpolitikai elemzői szerepek és az azokhoz kapcsolódó kutatási iránymutatások.

Dannreuther praktikus megközelítésbe helyezi a biztonság nemzetközi dimenzióit. A szerző világosan írja le a tényleges történések és az egyes elméletek kölcsönhatását, olyan kérdéseken keresztül, mint az állam szerepét vagy a nagyhatalmak globális hatalmi struktúrákba ágyazódását érő kihívások. Ezeknek a folyamatoknak az értelmezését ágyazza be a nemzetközi politikaelmélet fejlődéstörténetébe, kiemelve, hogy napjainkban aligha beszélhetünk megkérdőjelezhetetlen álláspontokról a biztonsági tanulmányok területén. A szöveg olvasmányos, stílusát és tartalmát tekintve is dinamikus, így nemcsak tankönyvnek, de szakmai olvasmánynak is kiváló.

A 2016-ban magyar nyelven megjelent mű napjainkban is aktuális, mind elméleti, mind konkrét síkon nyomon követi a kortárs biztonsági folyamatokat. A szerző az egyes kérdések elemzésekor minden esetben törekszik az események hátterében álló tényezők, valamint annak feltárására, hogy az adott biztonsági kihívás milyen mértékben jelenthet valós fenyegetést. A könyv rendkívül gyakorlatias jellegű, olykor kimondottan kritikus hangvételű, nemcsak az egyes biztonsági kihívások jelentőségének, de az azokra adott kormányzati reakciók értékelésének során is. A téma komolysága ellenére Dannreuther összességében a biztonsági kihívások gyakorlatias megközelítésére törekszik az indokolatlan aggodalomkeltés helyett. Hiánypótló jellegű munka abban az értelemben, hogy széleskörű elméleti keretet ad korunk nemzetközi biztonsági fenyegetéseinek megértéséhez.

Dannreuther sokoldalúan járja körül a környezeti biztonság, az olaj és a víz, valamint a migráció témaköreit. Kézzelfogható iránymutatást nyújt az olvasó számára a látszólag egymástól független biztonsági kihívások összekapcsolásában. Különösen izgalmassá teszi ezt az olyan kérdések vizsgálata, mint az egyes biztonsági kihívások erőszakos konfliktusba torkollásának valószínűsége vagy a biztonságpolitika legitim területeinek azonosítása. Nyitva hagyja ugyanakkor a globális fenyegetések okozta konkrét biztonsági feladatok kérdését. Az olvasó nem tényszerűen megfogalmazott állításokkal, sokkal inkább percepciókkal és további kutatásra serkentő perspektívákkal találkozik.

Napjaink és a jövő nemzetközi biztonságát egyre inkább aszimmetrikus fenyegetések határozzák meg. Az ilyen típusú kihívások a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően jelentek meg a biztonsági tanulmányok napirendjén. A szerző ezek közül kettőt részletesen elemez: a tömegpusztító fegyverek proliferációját és a kiberhadviselést. Rávilágít arra, hogy érdemes megvizsgálni a globálisan tevékenykedő terroristák ilyen típusú fegyverekhez való hozzáférésének valószínűségét és annak esetleges következményeit. Dannreuther munkája egyedülállóan integrált biztonsági környezetben vizsgálja a nemzetközi terrorizmus lehetséges értelmezési kereteit. A tömegpusztító fegyverek témakörén nemcsak politikaelméleti, de gyakorlati tényezők alapján is végigvezeti az olvasót. A könyv egyszerre tartalmaz olyan alapvető ismereteket, mint az RMA elmélete, és olyan újszerű kérdésfelvetéseket, mint a kibertér és a heckelési eljárások alkalmazási lehetőségei, valamint azok hatásai.

A Nemzetközi biztonságról összességében elmondható, hogy kritikus vizsgálatnak veti alá mind a biztonsági tanulmányok elméleteit, mind a konkrét biztonsági fenyegetéseket. Valós kihívások elemzése révén kíván objektív képet adni napjaink gyorsan változó biztonsági környezetéről, iránymutatást nyújtva a jövő biztonságpolitikai elemzői számára. A nemzetközi biztonság realitásainak összetett világában különösen fontos, hogy a jövő kutatói képesek legyenek egyensúlyt teremteni a különböző elemzői szerepek között, amihez Dannreuther könyve kiváló alapul szolgál.